Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtnemer Paws in Touch in functie van “opdrachtnemer”.
Opdrachtgever of klant is de eigenaar van één of meerdere huisdieren die een overeenkomst met Paws in Touch aangaat.
Opdracht is de afgesproken dienst en verrichten van de afgesproken dienst(en) door de opdrachtnemer: oppas aan huis, individuele begeleiding, e.d. zoals vastgelegd in de inlichtingenfiche of aanvraagformulier.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden diensten, welke door de klant bevestigd worden door de schriftelijke overeenkomst te ondertekenen.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant met betrekking tot de te verstrekken diensten en producten.

Oppas aan huis:

 1. Voor nieuwe klanten, evenals nieuwe dieren bij bestaande klanten, zal er steeds een intake plaatsvinden, dit minimaal 7 dagen voor aanvang van de gevraagde opdracht.
  Tijdens dit intakegesprek wordt de inlichtingenfiche per dier door de opdrachtgever ingevuld en ondertekend.
  Indien de gegevens, verstrekt tijdens dit intakegesprek en – formulier, wijzigen, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtnemer vermoedt dat er iets mis is met het dier en deze acht het een noodgeval of ernstig genoeg om na te laten kijken door een dierenarts, neemt deze onmiddellijk contact op met de opgegeven dierenarts zonder overleg met de klant.
  Indien deze niet bereikbaar is, gaat de opdrachtnemer naar de dichtstbijzijnde of beschikbare dierenarts.
  Uiteraard wordt de klant altijd op de hoogte gebracht over de toestand van het dier na overleg met de dierenarts in kwestie.
  Wanneer er twijfel is over de toestand van het dier, neemt de opdrachtnemer altijd eerst contact op met de klant om overleg te plegen voordat er een dierenarts wordt ingeschakeld.
  De eventuele dierenartskosten zijn steeds voor de klant, ook indien deze niet vooraf geconsulteerd werd.
 3. De klant verklaart hierbij de opdrachtnemer op de hoogte te houden met betrekking tot de gezondheid van de dier(en).
  De klant is verplicht om een (besmettelijke) ziekte of loopsheid zo spoedig mogelijk te melden.
  In geval van gedragsverandering of twijfel over de medische toestand van uw dier, zal u uw dier door een erkend en deskundig dierenarts laten nakijken, en de resultaten van het onderzoek schriftelijk aan Paws in Touch meedelen voor aanvang van de oppas periode.
 4. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk bij het overlijden van een dier indien het over een natuurlijke dood gaat.
  Als het dier sterft door nalatigheid van de oppasser (bv. Het niet toedienen van medicatie indien dit schriftelijk in de intake werd meegedeeld) dan is deze wel verantwoordelijk. Bij sterfte van het dier hebben we volgende procedure: contact opnemen met de klant en dierenarts. De dierenarts zal het dier ophalen voor bewaring in een koeling zodat de klant afscheid kan nemen bij thuiskomst. De kosten hiervan zijn steeds voor de klant.
 5. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk bij het niet thuiskomen van buitenkatten. Indien mogelijk vragen wij u dan ook om de katten gedurende de oppas taak binnen te houden.
 6. De klant voorziet alle benodigdheden om de oppas goed te kunnen volbrengen: Eten, medicatie, kattenbakvulling, schoonmaakproducten, stofzuiger, afvalzakjes, keukenpapier, … Indien er iets te kort is dan zijn deze extra kosten steeds voor de klant en worden deze na de oppas verrekend.
 7. Het paspoort van het dier moet op een zichtbare plaats aanwezig zijn in de woning.
 8. Dieren dienen steeds opgenomen te zijn in de familiale polis, dit omdat de eigenaar ten allen tijde verantwoordelijk blijft voor het gedrag van zijn dier en de daaropvolgende gevolgen.
 9. Zowel de woning als de dieren moeten in goede en gezonde staat verkeren bij aanvang van de oppas. Dit wil zeggen dat de dieren moeten gehouden worden volgens de wettelijke normen. Indien hieraan niet wordt voldaan is de opdrachtnemer verplicht dit aan de bevoegde instanties te melden.
 10. De klant verklaart dat de dieren hun verplichte vaccinaties (Voor honden: Hondenziekte – ziekte van Carré, Parvovirose, Ziekte van Weil/Leptospirose, HCC/leverziekte/hepatitis, kennelhoest, Rabiës; voor katten: Panleukopenie/ kattenziekte, kattenleucose, Rabiës, Niesziekte,…), alsook de periodieke preventieve behandelingen tegen vlooien, wormen, teken en andere parasieten krijgen, en dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de oppas periode. Dit teneinde mogelijke besmettingen, rekening houdende met de levenscycli van parasieten en bacteriën te vermijden. Indien dit niet het geval is, kan de opdrachtnemer de overeenkomst nietig verklaren.
 11. De klant verklaart dat de dieren in een gezonde staat verkeren bij aanvang van de oppas. Om hieraan te kunnen voldoen verklaart de klant dat de dieren maximaal 12 maanden voor aanvang van de opdracht een klinisch onderzoek hebben ondergaan bij een erkend dierenarts. De resultaten van dit onderzoek deelt de klant de opdrachtnemer schriftelijk mee, bij aanvraag tot reservatie, uiterlijk de dag voor aanvang van de opdracht .
 12. De dieren moeten sociaal opgevoed zijn.
 13. Bij het ondertekenen van de inschrijvingsdocumenten verklaart de opdrachtgever dat er tijdens de oppas foto’s gemaakt mogen worden van de dieren en dat deze mogen gebruikt worden op de website, facebookpagina, folders, beurzen e.a.
  Indien de klant dit niet wenst, dient deze dit uitdrukkelijk en schriftelijk mee te delen aan de opdrachtnemer.
 14. Er kan niet worden gegarandeerd dat er steeds op hetzelfde uur wordt langsgekomen.
 15. Bij slechte of extreme weersomstandigheden kan de opdrachtnemer naar eigen inzicht het bezoek aanpassen, dit voor zowel eigen welzijn als het welzijn van het dier.

Niet uitvoeren oppas taken

 1. Indien er door overmacht zoals autopech, ziekte of extreme weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden geen oppas kan worden uitgevoerd, zoekt de opdrachtnemer eerst zelf naar een oplossing. Indien dit niet lukt, kan de klant geen schadevergoeding eisen.
 2. De opdrachtnemer behoudt steeds het recht om een opdracht te weigeren, ook na de kennismaking en dit zonder reden mee te delen.
 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een dier te weigeren.

Schade + verzekering + garanties

 1. Indien er door de oppas schade wordt veroorzaakt aan de woning of materiaal, is Paws in Touch verzekerd om de schade te vergoeden, een eventuele franchise is steeds ten laste van de klant.
 2. Indien er een derde persoon aanwezig zal zijn tijdens de opdracht, dient de klant deze op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de opdrachtnemer, alsook dient de eigenaar de opdrachtnemer op de hoogte te brengen dat er een derde persoon aanwezig zal zijn. Dit kunnen familieleden, vrienden, poetsvrouw,… zijn.
 3. Deze derde persoon dient eveneens op de hoogte te worden gebracht van de gemaakte afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze derde persoon dient zich er bijgevolg ook aan te houden. (bv. binnen houden van katten etc.)
 4. Bij inbraak, diefstal of andere schade aan de woning die niet veroorzaakt zijn door de opdrachtnemer is deze niet verantwoordelijk. Indien dit wordt opgemerkt wordt de klant steeds gewaarschuwd.
 5. Er moet een document getekend worden door de klant bij het ophalen van de sleutel en het terugbrengen van de sleutel.
  1. Contact name voor deze afspraak is de verantwoordelijkheid van de klant, en zal uiterlijk 7 dagen voor de opdracht gebeuren teneinde een overeenkomst qua tijdstip van de afspraak overeen te komen.. De afspraak voor de ondertekening kan tot 1 dag voor aanvang van de oppas plaatsvinden, mits akkoord van de opdrachtnemer. Indien dit niet gebeurt, kan de opdracht door de opdrachtnemer geannuleerd worden.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever contact op te nemen na afloop van de opdracht om de sleutel(s) te recupereren.
  3. Bij het ondertekenen van het sleutelcontract, verklaart de opdrachtgever dat de informatie verstrekt tijdens het intakegesprek nog van toepassing is, en ongewijzigd.
 6. De opdrachtnemer zal bij verlies of diefstal van de huissleutel de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.
 7. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ziekte, zwangerschap of overlijden van uw dier.
 8. De eigenaar blijft ook tijdens de opdracht wettelijk aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die huisdieren van de opdrachtgever toebrengen aan personen, dieren of eigendommen (inclusief eigendommen van de opdrachtnemer ), ook tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient hiervoor een geldige verzekering te hebben en verklaart deze bij reservatie ook te hebben.
 9. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van huisdieren van de opdrachtgever met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes.
 10. Verzorging van de planten zal geschieden naar best mogelijk kunnen van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ontstaan aan de planten tijdens de opdracht.
 11. Paws in Touch aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade voor zover deze het verzekerde bedrag niet overtreft.
 12. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een nat of vies dier.
 13. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 14. Garantie: Paws in Touch biedt geen resultaatgarantie wel een middel garantie. Wij gebruiken geen intimiderende of strafgerichte technieken bij het trainen van dieren, noch maken we gebruik van schadelijke technieken bij de fysieke therapie voor honden.
 15.  Paws in Touch biedt geen fysiotherapie maar fysieke therapie, nl. massage en oefentherapie. Dit laatste zal steeds in samenwerking met een dierenarts of fysiotherapeut gebeuren.
 16. Paws in Touch behoudt zich het recht de behandeling van uw hond te weigeren indien er twijfel is i.v.m. de fysieke toestand van uw hond.
 17. Voor een behandeling fysieke therapie bij Paws in Touch, raden we aan eerst uw dierenarts te consulteren om eventuele blessures of ziektes vast te stellen. Deze informatie hebben we nodig voor een correcte behandeling.

Reservatie en annulatiebeleid

 1. Bestellen van diensten
  Een dienst wordt per e-mail of telefonisch aangevraagd, dit omvat eveneens de vrijblijvende kennismaking bij oppas aan huis.
  Soort dienst en prijsvoorwaarden worden steeds gedetailleerd doorgegeven.
  Het bestellen van een dienst gebeurt per e-mail, telefonisch of via de website. Een telefonische bestelling dient steeds per e-mail bevestigd te worden.
  Wanneer een bestelling bevestigd wordt is ze bindend.
 1. Inschrijving via de website
  Het bestellen van diensten kan eveneens digitaal gebeuren op onze website: www.pawsintouch.be door het invullen en verzenden van het betreffende inschrijvingsformulier. Het versturen van het inschrijvingsformulier is bindend.
 1. Oppas aan huis:
  Ig.v. betaling via overschrijving: uiterlijk binnen de 14 dagen na het versturen van de factuur dient het volledige bedrag te worden overgemaakt. Bij het ontvangen van dit bedrag is de opdracht definitief geboekt en krijgt de klant hiervan bevestiging. Indien er binnen de 14 dagen geen betaling ontvangen is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en wordt de reservatie nietig verklaard. De last minute boekingen (minder dan 14 dagen voor aanvang oppas) dienen onmiddellijk volledig betaald te worden bij reservatie via overschrijving of in cash op moment van aanvang. Een bewijs van betaling is nodig om de boeking te bevestigen.
 2. Annulering van dierenoppas aan huistaak, uitlaatdienst of workshop
  Indien de opdracht geannuleerd wordt binnen 14 dagen voor aanvang, wordt het bedrag niet terugbetaald tenzij een schriftelijk bewijs van overlijden, ziekenhuisopname of ambulante verzorging in het ziekenhuis kan worden voorgelegd.
  Indien de opdracht geannuleerd wordt binnen 30 – 14 dagen voor aanvang, wordt 50% van het bedrag terugbetaald tenzij een schriftelijk bewijs van overlijden, ziekenhuisopname of ambulante verzorging in het ziekenhuis kan worden voorgelegd.
  Dit omdat wij eventuele andere opdrachten geweigerd hebben.
 1. Annuleren van een bestelling van een andere dienst (Individuele begeleiding, Gedragsbegeleiding, Massage of consult)
  Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren, anders wordt de dienst gefactureerd.
 1. Bij vroegtijdige stopzetting van de opdracht, krijgt de klant geen geld terugbetaald met als uitzondering dat de klant vroeger terugkomt wegens overlijden, ziekenhuisopnamen of ambulante verzorging in het ziekenhuis. Ook hier dient de klant een schriftelijk bewijs te geven.
 2. Bij laattijdig thuiskomen van de klant dient de klant de opdrachtnemer te verwittigen en via sms of email verlenging aan te vragen. Indien dit mogelijk is, kan er worden bijgeboekt. Indien dit niet gaat kan de oppasser proberen vervanging te regelen. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat dit mogelijk is. Indien dit wel mogelijk is zijn alle bijhorende kosten ten laste van de klant en gaat alle verantwoordelijkheid betreffende het in zorg geplaatste huisdier naar deze vervanger.
 3. Bij thuiskomst zal de opdrachtgever contact opnemen met de opdrachtnemer. Dit zowel om de goede thuiskomst te melden, als om een afspraak voor het recupereren van de sleutel aan te vragen.
 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren en dit zonder vermelding van reden.

Paws in Touch hanteert volgende prijzen, geldig vanaf 1/01/2019:

*Kattenoppas aan huis:

 • Verzorgingssessie aan huis: 25€
  • Dagelijkse verzorging
  • eten en drinken geven
  • knuffelen
  • kattenbak verschonen
  • eventueel ongelukje opruimen
  • spelmoment
  • Stressreductietechnieken
  • Gebruik voerpuzzels gedurende oppasperiode
  • Gebruik en ter beschikking stelling van kalmerende middelen zoals valeriaan, matatabi enz.
  • incl. kilometervergoeding (tot 10 km), verzekeringen en belastingen
 • Luxe verzorgingssessie aan huis: 45€
  • Dagelijkse verzorging
  • eten en drinken geven
  • knuffelen
  • kattenbak verschonen
  • eventueel ongelukje opruimen
  • spelmoment
  • stressreductie: inzet van valeriaan, kattenkruid, speciale speeltjes, e.d.
  • optimalisatie omgeving
  • In kaart brengen territorium van elke kat en bijhorende adviezen
  • Extra aandacht of andere lichte huishoudelijke taken zoals
   • de brievenbus ledigen
   • planten water geven
   • vuilnis buiten zetten
  • incl. kilometervergoeding (tot 10 km), verzekeringen en belastingen
  • Geldig vanaf +4 katten en/of uitgebreidere zorgen en/of optimalisatie van de omgeving
 • Sleutel Service: + 5 € per sleutelbezoek aan huis
 • Sleutel Self-service: Gratis (U komt zelf uw sleutel brengen en ophalen bij Paws in Touch)
 • Intake sessie: 35 € – Intake sessie met adviesgesprek: 95 € – Intake sessie met adviesgesprek, verslag en optimalisatie tijdens oppasperiode: 120 €

Kilometervergoeding:
0-10 km van Paws in Touch (Duisburg – Tervuren): inbegrepen
Van toepassing op elke verplaatsing + 10km, tenzij bij de dienst uitdrukkelijk vermeld, zonder vervoer van dieren, berekend van deur tot deur via google maps: 0,50 € / km

Bij meerdere dieren of specifieke diensten/aanvragen: vraag een gepersonaliseerde offerte

*Gedrag & Training:

Preventieadvies:

 • Adviesgesprek – Ter preventie van grote problemen: 60 € – Hand-outs en verslag voor dierenarts indien gewenst
 • Telefonisch adviesgesprek: 30 €/ 30 min
 • Traject (4x 50 min): 195 € – incl. Hand-outs en verslag voor dierenarts indien gewenst
 • Puppy Verwenpakket: 239 € – (1x Puppy Gym, 1x Massage, 3x Praktische begeleiding en oefeningen)

Probleemgedrag hond OF kat:

 • Consult: 125 €
  • Voorafgaande vragenlijst + analyse vragenlijst
  • consultatie met gedragsanalyse aan huis
  • Uitleg over het waarom van het gedrag -> Inzicht verwerven in het waarom
  • praktische adviezen – hoe ermee omgaan en wat te doen
  • begeleidingsplan na de consultatie
  • Hand-outs en verslag voor de dierenarts indien gewenst
  • Begeleiding via telefoon of mail gedurende 1 maand
 • Opvolging of verlenging consult: 60€/uur
 • Opvolgingspakket: 5 sessies van telkens 1 uur: 275€
 • Consult “Kattenmatrix” : 175 €
  • Kattenbox met werkboek, valeriaan, kattenmatrix-schrift enz.
  • Voorafgaande vragenlijst + analyse vragenlijst
  • Huisbezoek
  • Gebruik exclusieve kattenmatrix
  • Uitleg over het waarom van het gedrag -> Inzicht verwerven in het waarom
  • praktische adviezen – hoe ermee omgaan en wat te doen
  • begeleidingsplan tijdens de consultatie
  • Hand-outs en poster met behandelplan
  • Begeleiding via telefoon of mail gedurende 1 maand

Probleemgedrag hond EN kat:

 • Consult: 185 €
  • Voorafgaande vragenlijsten + analyse vragenlijsten
  • consultatie met gedragsanalyse aan huis
  • Uitleg over het waarom van het gedrag -> Inzicht verwerven in het waarom
  • praktische adviezen – hoe ermee omgaan en wat te doen
  • begeleidingsplan na de consultatie
  • Hand-outs en verslag voor de dierenarts indien gewenst
  • Begeleiding via telefoon of mail gedurende 1 maand
 • Opvolging of verlenging consult: 60€/uur
 • Opvolgingspakket: 5 sessies van 1 uur: 275 €

Training en praktische hulp: 60 € – Hand-outs – praktisch advies – sessie van 1 uur

*Fysieke therapie – Honden

 • Massage: ontspanningsmassage, aromamassage, Raindrop massage, Gewenning aan aanraking en massage, Massage als hulp bij Probleemgedrag, Sportmassage (incl. Warming-up of Cooling-down)
 • Revalidatie en stretching (in samenwerking met dierenarts of fysiotherapeut)
 • Manuele therapie bij blessures en revalidatie
 • bewegingstherapie
 • Kinesio- of medisch tapen

Intake en kennismakingssessie: 55 € (+/- 60 minuten):

 • Voorafgaande vragenlijst
 • analyse vragenlijst
 • ganganalyse
 • palpatie
 • indien mogelijk: eerste behandeling
 • verslag voor dierenarts

Vervolgsessie: 40 € (40 min)
Kinesio of Medisch tapen: + 5 €
Aromatapen: + 5 €

Cadeaubon: Ontspanningsmassage 60 min – 55 €
Cadeaubon: workshop ontspanningsmassage (1 op 1) – 85 € (90 min)

*workshops

Workshops en lezingen: prijzen aangegeven bij het event of via het inschrijvingsformulier

 • Lezingen: 35 € – ong. 2u
 • Workshop ontspanningsmassage: 45 € PP – Max. 5 deelnemers
 • Privé workshop ontspanningsmassage: 85 € (1 op 1)
 • Workshop “Lees je hond”: 1 lezing “Lichaamstaal” – ong. 2u + 1 wandeling met analyse – ong 1,5 u – 75 € PP – Max. 5 deelnemers
 • Homeparty: 35 € PP – Min. 3 personen

*Kilometervergoeding:

Van toepassing op elke verplaatsing, tenzij bij de dienst uitdrukkelijk vermeld, zonder vervoer van dieren, berekend van deur tot deur via google maps: 0,50 € / km

Het tarief voor een dienst wordt steeds vermeld op het inschrijvingsformulier dat via onze website www.pawsintouch.be bij een bestelling wordt ingevuld en verstuurd.

*Betaling

Betalingen gebeuren cash of via overschrijving.
Indien men opteert om via overschrijving te betalen dient de betaling 14 dagen na het versturen van de factuur of 48 uur voor het plaatsvinden van de afspraak te gebeuren en dient er een bewijs van betaling te worden overgemaakt.
Facturen zijn contant betaalbaar.

Gegevens en privacy

Paws in Touch legt een klantenfiche aan teneinde de nodige informatie over de dieren, contactpersonen e.d. te hebben om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.
Deze klantenfiche zal na 1 jaar worden vernietigd, waarna bij een nieuwe aanvraag de nodige gegevens opnieuw zullen worden verstrekt door de opdrachtgever.

De opdrachtgever verklaart zich akkoord tot het aanleggen van een inlichtingenfiche bij aanvraag tot reservatie.
Vernietiging van deze fiche zal gebeuren, tenzij na 1 jaar, tenzij op uitdrukkelijke en schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever.

Geschillen

 1. De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd.
  Indien dit niet het geval is, dient de klant dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken aan Paws in Touch.
 2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  Bij eventuele geschillen tussen beide partijen wordt het vredegerecht van Leuven ingeschakeld.

Toepassing:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht/overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever is vastgelegd en ondertekend.

Akkoord Algemene Voorwaarden 2019:

 1. Door het inschrijfformulier te versturen heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, en de opslag/verwerking van uw gegevens. Door betaling van de factuur of bevestiging van de afspraak bevestigt u de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van Paws in Touch. Daarnaast worden ze op verzoek toegezonden.